Bezwaar tegen Verhuurdersheffing

Samen met de gemeente Maastricht, Sevatius, Maasvallei, Woonpunt, Wonen Limburg, Woonbelang, Woonvallei en Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, heeft Servaassleutel bezwaar gemaakt tegen de verhuurdersheffing.
Voor de inhoud van de brief aan de leden van de Commissie voor Binnenlandse Zaken, klik op lees meer

Geachte leden van de Commissie voor Binnenlandse Zaken,

Corporaties willen zoveel mogelijk beschikbare middelen inzetten om hun maatschappelijke taak te vervullen.Echter zien wij dat deze middelen door de toenemende bealstingdruk enorm afnemen. De Verhuurdersheffing, de oplopende Vennootschapsbelasting en de invoering van de ATAD regeling zorgen ervoor dat het investeringsvermogen van corporaties sterk onderr druk komt te staan. Wij ervaren deze toenemende afroming van het volkshuisvestelijke vermogen door de Rijksoverheid als een groot dillemma, gegeven de grote opgave waarvoor de gemeente, corporaties en huurdersverenigingen gemeenschappelijk staan en graag invulling aan willen geven.

De Verhuurdersheffing was een tijdelijke crisismaatregel; één die enkel is opgelegd aan de bewoners van sociale huurwoningen, terwijl de bewoners van een dure huurwoning of koopwoning geen aanvullende lasten hoeven te dragen. Dit wekt een groter wordende kloof tussen arm en rijk in de hand. Woningcorporaties kunnen daarnaast de huurinkomsten maar één keer uitgeven. De verduurzaming van de bestaande voorraad is een enorme opgave. De corporaties willen het geld dat vrijkomt, als de Verhuurdersheffing sneller wordt  afgebouwd dan wel afgeschaft, investeren in de extra verduurzaming die nodig is. Hiermee gaan ook de energielasten voor onze huurders omlaag.

We waarderen het dat dit kabinet toezegt te gaan investeren in de woningbouwsector, maar de teruggave van de Verhuurdersheffing zoals deze nu is beoogd, is niet alleen te weinig het is ook te traag. Terwijl de woningnood -vandaag- Nederland treft. Ook het betaalbaar houden van woningen, de combinatie van eisen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, stijgende bouwkosten, toenemende belastingen en heffingen, het huisvesten van doelgroepen met een steeds groter wordende rugzak door de extramuralisering en investeringen in leefbaarheid hebben een enorme impact op de kosten. Dit terwijl de huuropbrengsten door het nieuwe Sociaal Huurakkoord alleen nog maar met inflatie kunnen stijgen.

Daarom verzoeken de gemeente Maastricht, de Maastrichtse corporaties en huurdersverenigingen gezamenlijk aan het Kabinet om de Verhuurdersheffing versneld af te schaffen, zodat de corporaties de vrijkomende gelden in kunnen zetten voor de broodnodige nieuwbouw en verduurzaming van woningen.