Hoe is Servaassleutel georganiseerd?


Bijna 2700 van de in totaal 9.500 huurders van Servatius zijn lid van de huurdersvereniging Servaassleutel. Een afvaardiging van 8 leden heeft op dit moment zitting in de Ledenraad. Deze raad komt tenminste eenmaal per jaar bijeen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) waar het jaarverslag, jaarrekening en de begroting worden behandeld. Bestuursleden worden gekozen door de ALV en het beleid van de vereniging wordt vastgesteld. De Ledenraad komt indien nodig, vaker bijeen: voorzitter en secretaris van het dagelijks bestuur zijn tevens voorzitter en secretaris van de Algemene Ledenvergadering.
Het algemeen bestuur voert het beleid uit en legt in de ALV verantwoording hierover af. Het algemeen bestuur bestaat per 1 jan. 2018 uit 3 personen, en nog 1 beoogd lid. Het kantoor is elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen bereikbaar op adres: Mercatorplein 11A te Maastricht (maandag is inloopochtend van 10 - 12 uur).
Iedere huurder van een woning van Woningstichting Servatius kan lid worden van de vereniging; het lidmaatschap bedraagt één euro per maand. Huurders die in een Bewonerscommissie actief zijn en lid zijn van Servaassleutel, krijgen hun lidmaatschapsbijdrage terug.