Hoe is Servaassleutel georganiseerd?


Bijna 2500 van de in totaal 9.500 huurders van Servatius zijn lid van de huurdersvereniging Servaassleutel. Een afvaardiging van 10 leden heeft op dit moment zitting in de Ledenraad. Deze raad komt tenminste eenmaal per jaar bijeen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) waar het jaarverslag, jaarrekening en de begroting worden behandeld. Bestuursleden worden gekozen door de ALV en het beleid van de vereniging wordt vastgesteld. De Ledenraad komt indien nodig, vaker bijeen: voorzitter en secretaris van het dagelijks bestuur zijn tevens voorzitter en secretaris van de Algemene Ledenvergadering.
Het algemeen bestuur voert het beleid uit en legt in de ALV verantwoording hierover af. Het algemeen bestuur bestaat uit 5 personen. Het kantoor is elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar op nummer 043 3261663 of per mail: info@servaassleutel.nl.
Iedere huurder van een woning van Woningstichting Servatius kan lid worden van de vereniging; het lidmaatschap bedraagt één euro per maand. Huurders die in een Bewonerscommissie actief zijn en lid zijn van Servaassleutel, krijgen hun lidmaatschapsbijdrage terug.