• Wat doen wij

Wat doen wij

Huurdersvereniging Servaassleutel behartigt de belangen van de huurders van woningstichting Servatius. Wij doen dat op meerdere manieren. Daarom zijn wij ook lid van de Woonbond.

Contact en overleg met huurders en bewonerscommissies
Servaassleutel vindt een goede relatie met huurders en de bewonerscommissies van groot belang. Wij voeren daarom geregeld overleg met de bewonerscommissies, houden informatiebijeenkomsten en organiseren cursussen. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de huurders via de Ledenraad.

Contact en overleg met Woningstichting Servatius

Servaassleutel overlegt geregeld met Servatius over het beleid van de woningstichting. Dat gaat onder andere over het jaarlijkse huurbeleid, bouwplannen, verkoop van woningen, renovatie en mutatiebeleid. Servaassleutel heeft adviesrecht over het huurbeleid.

Contact en overleg met gemeente Maastricht
Via inspraak en overleg behartigt Servaassleutel de belangen van huurders bij de gemeente Maastricht als gelijkwaardige partner bij het vaststellen van prestatieafspraken m.b.t. het volkshuisvestelijk beleid.

Woonbond
Servaassleutel is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond behartigt de belangen van 1.6 miljoen huurders in Nederland en onderhoudt goeie contacten met de landelijke politiek ten aanzien van de wetgeving op het gebied van sociale huur.

Spreekuur
Indien een huurder het niet eens is met een beslissing van Servatius, kan daarover een afspraak gemaakt worden met Servaassleutel. Wij helpen dan bij de afhandeling van de klacht.


Communicatie
Servaassleutel informeert haar leden middels het infobulletin Passe-partout en de website. Via een huurdersraadpleging overleggen we direct met huurders over de prestatieafspraken met corporaties en gemeente.