• Samenvatting Prestatie Afspraken 2022-2026

Samenvatting Prestatie Afspraken 2022-2026

Servaassleutel heeft samen met de Maastrichtse woningcorporaties, de gemeente en de huurdersverenigingen Woonbelang en Woonvallei nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 2022-2026. Dit heet de prestatieafspraken.

Met deze afspraken willen de gemeente en de corporaties (Woonpunt, Maasvallei, Servatius en Wonen Limburg) de leefbaarheid, kwaliteit en diversiteit in de buurten verbeteren.

Voor Servaassleutel is het belangrijk dat de afspraken aangepast kunnen worden aan de actualiteit (bijvoorbeeld de effecten van het afschaffen van de verhuurdersheffing) en dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Voor deze 6 thema’s zijn de prestaties voor de komende jaren vastgelegd:

Betaalbaarheid:
Samenwerken aan armoedebestrijding, betaalbare huren, doorstroom bevorderen en nieuwe woningen

Wonen en zorg:
Nieuwe woonvormen voor kwetsbare mensen en aanpak van mensen met verward gedrag.
Bevorderen van bewonersparticipatie, bijvoorbeeld via bewonerskrachten
Zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen door woningaanpassingen

Woonruimteverdeling:
Zorgen voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare woningen waarbij iedereen evenveel kans heeft. En waarbij de leefbaarheid in de buurt voorop staat.

Veiligheid en leefbaarheid:
De Leefbare Wijken aanpak: een nieuwe aanpak waarbij de gemeente samen met de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de buurten verbeterd. Waarbij bijvoorbeeld gebiedsteams maandelijks bij elkaar komen.

Vastgoed, studentenhuisvesting, tijdelijkheid en duurzaamheid:
Samen tegengaan van klimaatverandering. Gecombineerd met betaalbaar en veilig wonen. Hiervoor worden de komende jaren 130 miljoen uitgegeven aan 2.200 renovaties, 1,500 nieuwbouwwoningen en de sloop van 350 woningen.

Gebiedsgerichte aanpak:
Voor de hele stad zijn gebiedsgerichte afspraken gemaakt die waar nodig bijgesteld kunnen worden. Maar omdat er niet genoeg geld beschikbaar is krijgen een aantal wijken voorrang; Pottenberg, Mariaberg, Caberg-Malpertuis, Daalhof, de Heeg en Nazareth-Limmel. En er is een leefbaarheidsfonds voor initiatieven die leefbaarheid bevorderen in de buurt.